REVIZE A KONTROLY
 
Revize elektrických zařízení v objektech A+B a bez omezení napětí
 • Pravidelné a výchozí revize el.zařízení v objektech A+B.
 • Pravidelné a výchozí revize el.zařízení vysokého napětí,trafostanic.
 • Pravidelné a výchozí revize elektrických strojů a zařízení.
 • Pravidelné a výchozí revize hromosvodů na objektech A+B.
 • Pravidelné  revize elektrického ručního nářadí a  spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2.
 • Pravidelné  revize spotřebičů v oblasti PC techniky.
 • Pravidelné  revize přístrojů zdravotnických.
 • Projekce elektrických zařízení v objektech A+B.
 • Zhotovení dokumentace, situačních schémat dle skutečného ( aktuálního ) stavu zařízení.
 • Vyhotovení plánů preventivní údržby dle požadavku zadavatele.
 • Konzultační a poradenská činnost při určování vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
 • Zajištění konzultace s orgány státního odborného dozoru (TIČR, OIP) a jednotlivými elektrorozvodnými závody.
 • Při provádění revizí elektrických zařízení používám převážně přístroje firmy GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER  - PROFiTEST 0100S-II+
                                                                         

Úkony prováděné při revizích :

 1. Revizní prohlídka

  • zahajovací a současně nejdůležitější akt fyzického ověření bezpečnosti revidovaného zařízení. Provádí se při ní důkladná prohlídka zařízení nejen ve stavu bez napětí , ale i za provozu zařízení, aby bylo možno zjistit všechny rizikové stavy, které mohou nastat.Této prohlídce předchází prostudování dokumentace revidovaného zařízení.Z ní lze vyčíst bezpečnostní záměry projektanta, resp. konstruktéra zařízení.Prohlídkou za provozu je možno odhalit a specifikovat bezpečnostní rizika zařízení a provést funkční zkoušky ovládacích a signálních prvků.Prohlídka mimo provoz zařízení pak zpřístupní i části které jsou během provozu chráněné krytem nebo přepážkami a umožní provést některé zkoušky a měření.

 2. Revizní zkoušky

  • zkouškou rozumíme záměrné vyvolání určitého kritického stavu zařízení za účelem zjištění, jak dané zařízení obstojí.Jde jak o funkci ovládacích a signálních prvků, tak zejména o bezpečnostně kritické stavy zařízení. Zkoušky tedy slouží k nejprůkaznějšímu aktu celého ověřování.

 3. Revizní měření

  • účelem měření je nerizikovým způsobem zjistit hodnoty některých bezpečnostních parametrů, z nichž pak lze dalším zpracováním výsledků vyvodit, jak se zařízení zachová v kritické situaci. Po měření přichází na řadu zpracování výsledků měření a konečné zhodnocení.

  • Druhy revizních měření

   • Elektrická měření:
    • odporů:
     • ochranných vodičů ( přechodových odporů )
     • zemních
     • izolačních

    • proudů:
     • provozních
     • unikajících ( svodových )
     • vybavovacích u chráničů

    • napětí:
     • provozních
     • úbytkových
     • dotykových
     • krokových

    • impedance poruchových smyček

   • Neelektrická měření:
    • dob potřebných k samočinnému odpojení
    • průřezu vodičů
    • vzdáleností
    • vlhkosti vzduchu

 4. Sepsání zprávy ( protokolu ) o revizi: zpravidla obsahuje toto členění

  • vymezení úkolu
   • předmět revize
   • popis zařízení
   • vymezení revidovaného el. zařízení

  • příprava
   • dokumentace zařízení
   • předložené podklady
   • doklad o stanovení prostředí

  • provedení
   • zjištění
   • závady

  • zhodnocení
   • výsledek revize
   • závady
   • termín odstranění (a pod).


Typy revizí:
 • Výchozí revize elektroinstalace
 • Výchozí revize hromosvodu
 • Pravidelná revize elektroinstalace
 • Pravidelná revize hromosvodu
 • Pravidelná revize spotřebičů a nářadí
 • Odstranění závad zjištěných při revizi
 • Zhotovení dokumentace
 • Vyhotovení plánů preventivní údržby
 • Konzultační a poradenská činnost při určování vnějších vlivů prostředí