Rozvodná zařízení

Položka Název operace MJ Cena
01 Zjištění stavu přípojkové skříně ks 80,00
02 Zjištění stavu rozváděče do 10-ti přístrojů v poli pole 100,00
03 Zjištění stavu rozváděče od 10 do 30-ti přístrojů v poli pole 160,00
04 Zjištění stavu rozváděče nad 30 přístrojů v poli pole 210,00
05 Zjištění stavu na zapouzdřeném rozváděči ks 150,00
06 Zjištění stavu oceloplechové nebo deskové rozvodnice ks 90,00
07 Zjištění stavu elektrorozvodného jádra ks 100,00

Poznámka :
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje :
umístění zařízení, konstrukční provedení, označení, ochrana krytí proti dotyku živých částí, ochrana proti mechanickému poškození a proti korozi
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje :
připojení, uspořádání, označování jištění a ochrana před dotykem, provozuschopnost a funkčnost zařízení

Rozvodny nízkého napětí

Položka Název operace MJ Cena
08 Zjištění stavu v rozvodně do 2 výzbrojních jednotek ks 180,00
09 Zjištění stavu v rozvodně od 3 výzbrojních jednotek ks 350,00

Poznámka :
Vizuální prohlídkou se kontroluje :
stavební provedení, zabezpečení proti vnějším vlivům, označení výstražnými a bezpečnostními tabulkami, stav kabelovývh kanálů, požární bezpečnost a vybavenost ochrannými pomůckami

Elektrická instalace

Položka Název operace MJ Cena
Zjištění stavu elektrického okruhu (vč. instalačních, ovládacích a jistících prvků bez spotřebičů připojených na tento okruh)
10 v prostoru bezpečném do 5 vývodů okr. 38,00
11 v prostoru bezpečném do 10 vývodů okr. 55,00
12 v prostoru bezpečném nad 10 vývodů okr. 80,00
13 v prostoru nebezpečném do 5 vývodů okr. 45,00
14 v prostoru nebezpečném do 10 vývodů okr. 70,00
15 v prostoru nebezpečném nad 10 vývodů okr. 110,00
16 v prostoru zvlášť nebezpečném do 5 vývodů okr. 45,00
17 v prostoru zvlášť nebezpečném do 10 vývodů okr. 70,00
18 v prostoru zvlášť nebezpečném nad 10 vývodů okr. 110,00

Poznámka :
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje :
umístění a uložení instalace, provedení, připojení, označení, krytí, ochrana před vnějšími vlivy, proti korozi a před nebezpečným dotykem
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje :
ochrana PND, jištění a provozuschpnost přístrojů vč. příslušenství

Elektrické spotřebiče

Položka Název operace MJ Cena
Zjištění stavu pevně připojeného osvětlovacího tělesa, žárovky, zářivky, výbojky
19 v prostoru bezpečném ks 20,00
20 v prostoru nebezpečném ks 40,00
21 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 70,00
Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče o výkonu do 10kW
22 v prostoru bezpečném ks 45,00
23 v prostoru nebezpečném ks 50,00
24 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 60,00
Zjištění stavu pevně připojeného tepelného spotřebiče o výkonu nad 10kW
25 v prostoru bezpečném ks 60,00
26 v prostoru nebezpečném ks 72,00
27 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 86,00
Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do 10kW
28 v prostoru bezpečném ks 45,00
29 v prostoru nebezpečném ks 50,00
30 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 70,00
Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu nad 10kW
31 v prostoru bezpečném ks 68,00
32 v prostoru nebezpečném ks 82,00
33 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 92,00
Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného o výkonu do 5 kW
34 v prostoru bezpečném ks 38,00
35 v prostoru nebezpečném ks 52,00
36 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 62,00
Zjištění stavu indukčního motoru pevně připojeného o výkonu nad 5 kW
37 v prostoru bezpečném ks 52,00
38 v prostoru nebezpečném ks 62,00
39 v prostoru zvlášť nebezpečném ks 86,00
40 Revize svářeček a svařovacích agregátů ks 105,00
Revize elektrického přenosného nářadí a přenosných spotřebičů
41 1.třídy ks 62,00
42 2.třídy ks 54,00
43 3.třídy ks 46,00

Poznámka :
Vnější vizuální prohlídkou se kontroluje :
umístění, provedení, krytí, ochrana před mechanickým poškozením a proti korozi
Vnitřní vizuální prohlídkou se kontroluje :
ochrana PND a provozuschopnost

Hromosvody

Položka Název operace MJ Cena
44 Zjištění stavu ochrany před úderem blesku svod 65,00

Měření pro účely revize

Položka Název operace MJ Cena
45 Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové
skříně, rozváděče nebo rozvodnice
měř. 10,00
46 Měření izolačního okruhu celého rozváděče nebo rozvodnice měř. 15,00
47 Měření izolačního odporu vnitřního zapojení rozváděče-rozvodnice měř. 10,00
Měření izolačního odporu jedno nebo třífázového okruhu nebo rozvodnice na okruhu:
48 do 5 vývodů měř. 10,00
49 nad 5 do 10 vývodů měř. 12,00
50 nad 10 vývodů měř. 15,00
51 Měření izolačního odporu v řídícím nebo ovládacím okruhu napájeném z transformátoru měř. 10,00
  Měření izolačního odporu spotřebiče měř. 10,00
52 Měření impedance smyčky vypínače měř. 8,00
53 Měření měrného odporu půdy měř. 149,00
54 Měření zemního přechodového odporu ochranného nebo pracovního uzemnění měř. 98,00
55 Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo pospojování měř. 15,00
56 Zjištění sledu fází měř. 25,00
57 Měření základních elektrických veličin - U,I,P,A,cos měř. 45,00
58 Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudovým chráničem měř. 25,00
59 Měření krokového nebo dotykového napětí měř. 43,00
60 Kontrola funkce hlídače izolačního stavu měř. 8,00
61 Měření izolačního odporu podlahy měř. 32,00
62 Záznam sítového napětí měř. 100,00
63 Měření povrchové teploty předmětů měř. 20,00

Pomocné práce při provádění revizí

Položka Název operace MJ Cena
64 Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí ks 28,00
65 Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu ks 27,00
66 Demontáž a opětovná montáž krytu v přípojkové skříni ks 25,00
67 Demontáž a opětovná montáž zapouzdřeného rozváděče, rozvodnice ks 42,00
68 Demontáž a opětná montáž krytu rozváděče, rozvodnice ks 32,00
69 Demontáž a opětná montáž elektroměrové desky, deskové rozvodnice ks 75,00
70 Demontáž a opětná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče, instalační krabice ks 15,00
71 Demontáž a opětná montáž zkušební svorky uzemnění ks 34,00
72 Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jističe podle výkonu spotřebiče ks 15,00
73 Zjištění zkratových poměrů v rozváděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů ks 33,00
74 Kontrola dimenze vedení v závislosti na oteplení při zkratu ks 58,00

Zjištění základních údajů,

vypracování revizní zprávy

Oceňuje se procentní sazbou vypočtenou ze součtu cen provedených prací (položek 1 až 74)


Při ceně revize %
do 500 Kč 25
od 500 Kč do 2000 Kč 20
nad 2000 Kč 15

Při výpočtu ceny revize je možno postupovat podle hodinové sazby
250 Kč/hod.

Případné dotazy zasílejte na emailovou adresu : borek@pavelborek.cz